Foulard d'or 2014-2015

foulard d'or

 

KRITEREN « Foulard d’or FNEL 2015 – 2016 »

 

Wann dir als Grupp heirunner wëllt deelhuelen, da fëllt dësen Deel w.e.g bis den 19.Februar 2016aus  a schéck en un d’Fnel.

(wann der e net aschéckt, gi mer dovunn er aus, dass der dëst Joer net wëllt um Foulard d’Or deelhuelen)

pdfFoulard_dor_2015-2016.pdf