Attestation des compétences

Als Member vun der FNEL kanns du dir eng Attestation des Compétences ausstelle loossen, déi vum zoustännegen Minister ënnerschriwwen gëtt an déi s du zB bei Bewerbunge dobäi leeë kanns. Fir eng Attestition des Compétences ze kréie muss du:

  • Maximal 30 Joer al sinn

  • Mindestens 400 Stonnen u benevolen Aktivitéiten deelgeholl hunn (zB als Chef)

  • Mindestens 150 Stonne Formatioun gemaach hunn (zB Brevet B – ACU)