VISION 2020 - LE SCOUTISME EN VOGUE

Vision pic.jpg

Dir erënnert Iech, op der Assemblée générale 2016 hu mir dess Visoun gestëmmt : 

“D‘FNEL, als laizistesch Scoutsfederatioun zu Lëtzebuerg, setzt sech zum Zil, d'Entwécklung vu Jonken duerch Spaass, Zesummeliewen a Responsabiliséierung nach méi ze fuerderen, fir eis Positioun als gesellschaftleche Partner an als wichtegen Acteur am Jugendsecteur auszebauen.

Dofir wëlle mir bis 2020 et iwwer 3000 Jonken, aus wierklech alle Kreesser vun der Gesellschaft, erméiglechen engagéiert an eegestänneg Matbierger ze ginn, déi sech no de Wäerter vum Scoutissmus zesumme asetze fir eng besser Welt. “

D’FNEL hat deemols 2751 membres cotisants. Entretemps ass vill geschitt : en neie Groupe gouf zu Réide gegrënnt a bestehend Gruppe maachen Efforten a functionéire viirbildlech. 

Haut ziele mir 3145 membres cotisants. En neie Groupe ass en vue am Süde vum Land, eng Partie Groupen hu Waardelëschten. Haaptursaach heivunner ass d’Auslaaschtung vun der benevoler Cheffenekipp

All dat ass nëmme méiglech duerch den exemplareschen Asaz vun onse benevolen a forméierte Cheffen, an och déi Zuel geet an d’Luucht, contrairement zu deem wat dacks zum Benevolat gesot gëtt.

Claudine SCHEECK