HELDE MAM BRÄILÄFFEL

Helde mam Bräiläffel

Helde mam Bräiläffel

Projet Kannerkascht zu Esch

Zu Esch feele ronn 900 Plaze fir Schoulkanner ze betreien, dofir engagéire mir eis an engem ambitiéisen a kreative Projet zesumme mat den Escher Scoutsgruppen vun der FNEL an den LGS a mat der asbl Slowfood: am Laf vum 2. an 3. Trimester organiséiere mer 4 mol eng Mettegaktivitéit fir e Grupp vu Kanner.
D'Thema ass : Zesumme Kachen fir eng Besser Welt 

Wanns du Loscht an Zait hues, oder ee wees op deen dat zoutrëfft fir 1 oder 2x ze hëllefen - mell dech beim Lea  lea.bonblet@gmx.de


Hei Terminer an den Alter vun de Kanner :
Dënsden 19 März  / 8-10 Joer
Dënsden 7 Mee / 10-12 Joer
Densden 25 Juni  / 6- 8 Joer
emmer vun  14h30-16h30 am Home St Joseph, 6 rue St Joseph à Esch.
 
En Gros sin d'Ateliers geplangt - mee jiddereen kann gären nach mathëllefen den Detail vum Atelier ze gestalten. 

Claudine SCHEECK