SCOUTismus

Nationale Scoutismus

Scouten, dat ass en edukativen Mouvement, deen op der ganzer Welt eng 40 Millioune jonk Leit begeeschtert.

D’Method vum Learning by doing ass hei Programm.

Zesummen am Grupp spillen, erliewen, plangen a Responsabiléit iwwerhuelen an dobäi ëmmer säi perséinlecht Bescht ze ginn, dat ass eist Zil.

internationale Scoutismus 

Internationale Scoutismus passéiert op ganz villen Niveauen:

Op Campe mat internationaler Participatioun  (Together), de WOSM Aktivitéiten: JOTA/JOTI, JAMBOREE, ROVERMOOT AWAY enger Aktivitéit mat dengem Grupp oder der ganzer FNEL am Ausland zesumme mat de Scouten vun do.e regelméissege Kontakt vun engem Grupp mat engem auslänneschen dem Accueil vun engem auslännesche Grupp bei eis

Internationalen Scoutismus heescht, dass mir als FNEL en Deel vun enger grousser Weltorganisatioun sin: WOSM. Dat bedeit:

·       matbëstemme wat op matbëstemme wat op internationalem Plang leeft,d’Wiele vu  Vertrieder op Europa- a Weltniveau

·       Prioritéite setzen u wat mer di next Joere schaffen mussen.